Polders Koolkerke-Dudzele

Beschrijving van het natuurgebied

De polders van Koolkerke en Dudzele zijn gelegen in een waardevol historisch landschap (deel van de oudlandpolder). Het is in de vroege middeleeuwen gevormd door een slikken- en schorrensysteem. Op de schorrenruggen ontstonden verspreide bebouwing en wegen. De lagergelegen kommen zijn permanent historisch grasland. Door het reliëf van ruggen en kommen zijn de percelen onregelmatig van vorm, met  daartussen grachtjes met rietkragen. 

Dit soort graslanden heeft een grote waarde voor fauna en flora. De percelen liggen in Landbouwgebied met Vogelrichtlijnstatuut. Omwille van zijn historisch landschappelijke waarde valt het (als ankerplaats) onder het Erfgoeddecreet. 

Van dit gebied (ongeveer 25 km2 groot) hebben Natuurpunt  afdeling Brugge en de Vogelwerkgroep Mergus in de periode 2016-2018 reeds verschillende percelen aangekocht, met een totale oppervlakte van 11 ha. We hopen in de volgende jaren aansluitende percelen te kunnen aankopen en zo één groot reservatenblok te creëren.

Dieren en planten

In deze laaggelegen percelen komen in de zomer weidevogels als Grutto, Tureluur, Scholekster en Kievit tot broeden. In de winter vinden er onze arctische ganzen (Kolgans en Kleine Rietgans), eenden als Wilde Eend, Smient en Wintertaling, en steltlopers als Wulp en Goudplevier rust en voedsel. 

Ook Torenvalk, Buizerd, Sperwer en Slechtvalk jagen in het gebied. Blauwe Reiger, Kleine en Grote Zilverreiger zijn dagelijkse verschijningen. In de lente zingen Kleine Karekiet, Rietzanger en Blauwborst luidkeels in de vele rietkragen.

In de mooie knotwilgenrijen nestelen verschillende koppels Steenuil.

Gezien het laaggelegen, vochtig  karakter ontdekken we op vele plaatsen Kamgras, Zwanenbloem, Pinksterbloem en Pijptorkruid, getuigen van een potentieel gezonde flora.

Natuurbeheer 

Met de pachter (Freddy De Zutter) werd een beheersovereenkomst getekend en de percelen worden op natuurlijke wijze beheerd! Ze worden in de zomerperiode grotendeels door runderen begraasd.

Ligging: grondgebied Brugge, deelgemeenten Koolkerke-Dudzele
Oppervlakte: 11 ha
Aard: landbouwgebied met vogelrichtlijn
Eigenaar: Natuurpunt Brugge
Beheerder: Natuurpunt Brugge
Conservator: Frank De Scheemaeker, e-mail frank.descheemaeker@skynet.be 
Toegankelijkheid: Voorlopig is het gebied nog niet toegankelijk. Om te genieten van deze polders kan een mooie wandeling gemaakt worden via de rustige landelijke wegen met de Ronselarestr. als vertrekpunt.
 
Kaart: